Informacje o ochronie danych dla osób zgłaszających informacje o płacy minimalnej

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora danych:
DIE LINKE. Fraktion im Landtag Brandenburg | Alexander Moser-Haas | Alter Markt 1 | 14467 Potsdam | Niemcy/Deutschland | Tel.: +49 331 966 15 01 | Faks: +49 331 966 15 05 | E-mail: geschaeftsstelle@linksfraktion-brandenburg.de

 

Cel przetwarzania:
W przypadku zgłoszenia podejrzenia, że przepisy o płacy minimalnej nie są przestrzegane, dane wprowadzone w polach „Dane firmy”, „Podejrzenie” i „Data naruszenia” są wówczas przez nas zapisywane i przekazywane władzom (np. celnikom lub zleceniodawcom publicznym), a w razie potrzeby także związkom zawodowym, bez podawania Twojego nazwiska. Wykorzystujemy również te dane, aby zapytać rząd w parlamencie o to, co zrobiły władze, aby zbadać to podejrzenie i monitorować przestrzeganie płacy minimalnej.
Dane wprowadzone w polach „Moje imię” i „Mój adres e-mail” nie zostaną przekazane. Tylko my wykorzystujemy te dane, aby móc zadawać Ci pytania zwrotne.

 

Podstawa prawna przetwarzania:
Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej wyraźnej zgody zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 przepisów landtagu Brandenburgii o ochronie danych (Datenschutzordnung des Landtages Brandenburg – DSchO LTBB) w związku z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). W przypadku wpisania danych osobowych innych osób w polach „Dane firmy”, „Podejrzenie” lub „Data naruszenia”, dane te będą przetwarzane na podstawie i w granicach § 2 ust. 1 pkt 1 DSchO LTBB w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO (o ile jest to konieczne, abyśmy mogli wypełniać nasze konstytucyjne zadania jako frakcja parlamentarna, jak np. kontrola rządu) oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (o ile przetwarzanie danych jest konieczne do wyjaśnienia podejrzenia naruszenia płacy minimalnej, a tym samym do ochrony uzasadnionych interesów osoby, której dotyczy ewentualne naruszenie płacy minimalnej; ma to zastosowanie tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim nie przeważają interesy lub prawa podstawowe osoby, której dane zostały tam wpisane).

 

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane są przechowywane do miesiąca po wyjaśnieniu faktów przez właściwe organy w drodze kontroli lub po ostatecznym rozpatrzeniu inicjatyw parlamentarnych podjętych w tej sprawie na posiedzeniu plenarnym landtagu. W przypadku cofnięcia zgody lub uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), odpowiednie dane zostaną niezwłocznie usunięte.

 

Prawo do wycofania za zgodą:
Zgoda na przetwarzanie może zostać w każdej chwili odwołana na przyszłość. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody do momentu odwołania.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Zgodnie z DSchO LTBB w związku z RODO przysługują Ci następujące prawa:

  1. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane, masz prawo do otrzymania informacji o przechowywanych na Twój temat danych (art. 15 RODO).
  2. W przypadku przetwarzania nieprawidłowych danych osobowych przysługuje Ci prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO).
  3. Jeśli spełnione są wymogi prawne, możesz zażądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i sprzeciwić się przetwarzaniu danych (art. 17, 18, 21 RODO).

W przypadku skorzystania z wymienionych praw wyżej wymieniony administrator danych sprawdzi, czy spełnione są wymogi prawne. Ponadto istnieje prawo do złożenia skargi za pośrednictwem prezydium landtagu Brandenburgii zgodnie z § 11 DschO LTBB:

Landtag Brandenburg, Präsidialbüro | Alter Markt 1 | 14467 Potsdam | Niemcy/Deutschland | Tel.: +49 331 966-1003 | Faks: +49 331 966-1005 | E-Mail: Praesidentin@landtag.brandenburg.de